SZKOLNA LISTA TEMATÓW
DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RZESZOWIE

("Stara" matura)

 

Lp.

I LITERATURA

Uwagi

1.       

Różne ujęcia problemu władzy w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 

2.       

Wpływ biografii autora na jego twórczość. Omów to zagadnienie, opierając się na dziełach wybranego twórcy.

 

3.       

Różne ujęcia motywu ojca w literaturze. Porównaj je, analizując wybrane przykłady.

 

4.       

Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

 

5.       

Kraj lat dziecinnych jako inspiracja twórcza poetów i pisarzy różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 

6.       

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 

7.       

Obraz społeczeństwa polskiego w literaturze XIX i XX w. Omów zagadnienie
w oparciu o wybrane utwory.

 

8.       

Tytuły utworów i ich motta jako klucze do ich interpretacji. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

9.       

Rola ludzi młodych w kształtowaniu nowej rzeczywistości. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

10.   

Klęska szlachetnego bohatera i jej przyczyny. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory literackie.

 

11.   

Dramaty małżeńskie w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

12.   

Bohater i świat jego wartości w literaturze fantasy. Przedstaw na przykładzie twórczości wybranego autora.

 

13.   

Obraz martyrologii narodu polskiego w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

14.   

Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.

 

15.   

Zjawy, duchy, sny i wizje. Określ, jaką funkcję pełnią one
w wybranych utworach literackich.

 

16.   

Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

17.   

Motyw pieniądza w literaturze od antyku po współczesność. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

 

18.   

Łagry i lagry w literaturze. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.

 

19.   

Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 

20.   

Literackie portrety ludzi niepokornych. Skonfrontuj postawę trzech bohaterów, zwracając uwagę na sposób ich kreacji w świetle omawianych utworów.

 

 

 

 

II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI
DZIEDZINAMI KULTURY

 

21.   

Realizm i symbolizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 

22.   

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze
i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.

 

23.   

Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

24.   

Obraz miasta w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby jego prezentacji
i funkcje, analizując wybrane przykłady literackie i inne (np. malarskie, filmowe).

 

25.   

Portret kobiety w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj różne sposoby przedstawienia postaci.

 

26.   

Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu
o wybrane dzieła z różnych epok.

 

27.   

Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

 

28.   

Krajobraz tatrzański w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 

29.   

Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różne ujęcia
i funkcje tego motywu w wybranych utworach.

 

30.   

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych dziełach literackich, malarskich i innych.

 

31.   

Obrazy bohaterskiej śmierci w literaturze i innych tekstach kultury. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 

32.   

Dziecko w literaturze i malarstwie polskim. Zaprezentuj różne sposoby przedstawienia postaci.

 

33.   

Motyw maryjny w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

34.   

Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę na wybranych przykładach.

 

35.   

Motyw vanitas w literaturze i sztuce. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie.

 

36.   

Zwierzę jako temat w dziełach malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu.

 

37.   

Motywy muzyczne i ich funkcja w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

38.   

Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

 

39.   

Różne ujęcia motywu macierzyństwa w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

40.   

Portret matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 

 

 

III JĘZYK

 

41.   

Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

42.   

Język mówiony sprawozdań sportowych. Scharakteryzuj jego specyfikę na zebranych przykładach.

 

43.   

Scharakteryzuj język dziennikarski na podstawie analizy tekstów prasowych wybranego periodyku.

 

44.   

Analizując zgromadzony materiał językowy scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

 

45.   

Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów temat, wykorzystując przykłady z życia codziennego, mediów i literatury.

 

46.   

Neologizmy w literaturze XX wieku. Określ ich funkcje, odwołując się do dzieł wybranych twórców.

 

47.   

Rodzaje błędów językowych i mechanizmy ich powstawania. Omów zjawisko, posługując się przykładami z wypracowań uczniowskich.

 

48.   

Język reklamy. Przedstaw specyfikę tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi.

 

49.   

Omów komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych epok.

 

50.   

Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).