Zarządzenie Nr 5/2018/2019
Dyrektora Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych


Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11  sierpnia  2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego zarządzam, co następuje
§ 1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w dniach:

1/      02.11.2018
2/      09.01.2019
3/      02.05.2019
4/      06.05.2019
5/      07.05.2019
6/      08.05.2019
§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2018 r. o ustalonych terminach dni wolnych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.