Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości jest szkołą mającą długoletnią historię i ogromne tradycje. Usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów i roślin ozdobnych krajowych
i zagranicznych.

  W 1900 roku Wydział Krajowy Królestwa Polskiego Galicji wykupił od fundacji Towarnickich w Rzeszowie ośrodek rolny w Miłocinie, w którym postanowiono założyć szkołę rolniczą dla synów włościan. W "Głosie Rzeszowskim" z dnia 22 lipca 1906 roku czytamy: "Krajowa Niższa Szkoła Rolnicza w Miłocinie pod Rzeszowem. We wrześniu br. nastąpi otwarcie pierwszego roku nauki w Krajowej Niższej Szkole Rolniczej w Miłocinie. Nowy zakład krajowy, zawdzięczając swe powstanie ofiarności kuratora fundacji śp. J. Towarnickiego ma za zadanie kształcić synów włościan na dobrych gospodarzy wiejskich. Otwarcie szkoły w Miłocinie, wyposażonej we własne gospodarstwo o obszarze około 120 morgów, ma również doniosłe znaczenie dla rozwoju, położonej
w sąsiedztwie, szkoły mleczarskiej w Rzeszowie; obora szkolna bowiem służyć będzie zarazem jako ośrodek naukowy dla uczniów szkoły mleczarskiej. Tutaj odbywać się mają nadto kursy dojenia krów i kursy dozorców stajennych. Szkoła w Miłocinie, z trzyletnim kursem nauki, obliczona jest na 60 uczniów.

Pamiątkowe zdjęcie sprzed lat

  W roku bieżącym przyjętych zostanie 30 uczniów, którzy znajdą pomieszczenie i utrzymanie we wzorowo utrzymanym internacie. Synowie włościan przyjęci będą na koszt funduszu krajowego, to znaczy otrzymają bezpłatne mieszkanie w internacie, wikt i odzież. Młodzieńcy, ubiegający się o przyjęcie do szkoły rolniczej w Miłocinie, mają najpóźniej do dnia 1 września br. wnieść podanie bez stempla do Dyrekcji szkoły (Miłocin pod Rzeszowem) lub Wydziału Krajowego we Lwowie i do podania dołączyć: metrykę na dowód ukończenia 15 lat życia, świadectwo ze szkoły ludowej i poświadczenie lekarza, że kandydat jest zdrowy i fizycznie dobrze rozwinięty. W Miłocinie powstanie wkrótce druga szkoła dla gospodyń wiejskich".

Pompowanie wody 1906 r.

  Nawet tragiczne wydarzenia lat I i II wojny światowej nie przerwały działalności szkoły. W okresie jej istnienia 1906-2001 wielokrotnie następowała reorganizacja placówki. Zmieniały się typy szkół i kierunki kształcenia. Władze oświatowe przystosowywały je do zapotrzebowania na rynku pracy i sytuacji w rolnictwie.
W ostatnich latach Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości kształcił młodzież w następujących typach szkół:
- Technikum Hotelarskie
- Technikum Agrobiznesu
- Technikum Architektury Krajobrazu
- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoła Policealna

   Twórcom kolejnych programów nauczania i wychowania szkół rolniczych przyświecał zawsze cel, aby absolwent zdobył wszechstronne wykształcenie, wrócił w swoje środowisko nie tylko z bogatą wiedzą teoretyczną, lecz także z ukształtowanymi nawykami działania w zespole, umiejętnościami uczestniczenia i aranżowania życia kulturalnego. Szkoła była zawsze widoczna w środowisku lokalnym. Od zarania swego istnienia wysoko oceniano ją za dużą aktywność oświatową, społeczną i kulturalną. Wychowankowie szkoły tworzyli i tworzą nową kulturę wsi, zdobywają uznanie środowisk, z których pochodzą, i do ktorych często wracają. Mury miłocińskiej szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów. Częstokroć tradycją rodzinną staje się fakt posyłania przez absolwentów swoich dzieci właśnie do tej szkoły, którą zawsze wspominają życzliwie i z sentymentem. Na przestrzeni ponad 90 lat wielu byłych uczniów wyróżniło się w zarządzaniu dużymi majątkami ziemskimi, inni prowadzili własne wzorowe gospodarstwa, czy też zasilali kadry urzędników państwowych związanych z rolnictwem.

Absolwenci Państwowej Szkoły Rolniczej w Miłocinie 1933r.

  Nasi wychowankowie w dalszym ciągu nawiązują do chlubnych tradycji prawie wiekowej szkoły, są laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Wiedzy o Spółdzielczości, Olimpiady Ekologicznej. Uczniowie żywo uczestniczą w konkursach prezentujących dorobek, tradycje i obyczaje wsi polskiej. Rozwijanie miłości i szacunku do "małych ojczyzn" to jeden z najważniejszych celów wychowawczych. W roku szkolnym 1997/98 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości uplasował się na VI miejscu wśród szkół województwa rzeszowskiego za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. Corocznie nasi uczniowie wyjeżdżali na trzymiesięczne praktyki zagraniczne do Szwajcarii. Dawało im to możliwość poznania najnowszych technologii produkcji rolniczej i ogrodniczej, gwarantujących wytwarzanie towarów zgodnych z wysokimi wymaganiami na rynkach europejskich.


Absolwenci Państwowej Szkoły Rolniczej w Miłocinie 1922r.