Technikum nr 13 im. Mikołaja Kopernika

wchodzi w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie
.


W roku szkolnym 2019/2020 młodzież kształcić się będzie w zawodach:      
 • technik architektury krajobrazu
   • z architekturą wnętrz,
   • z florystyką,
 •  technik ochrony środowiska,
 • technik ogrodnik
   • z uprawą winorośli i winiarstwem.

Technik architektury krajobrazu

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy pracowników poszukiwanych na  rynku pracy. Technik architektury krajobrazu zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i pielęgnacją ogrodów, terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, aranżacją tarasów i balkonów, wykonywaniem dekoracji roślinnych wnętrz i kompozycji okolicznościowych.

Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.


Informacje dodatkowe

W programie  kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T,  przygotowujący ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w przedsiębiorstwach produkujących rośliny ozdobne oraz w gospodarstwie szkolnym. Uczeń ma możliwość nauki florystyki oraz architektury wnętrz podczas zajęć dodatkowych.

 

 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • kwalifikacja 1: RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • kwalifikacja 2: RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany  do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • produkcji roślin ozdobnych,
 • urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień,
 • wykonywania dekoracji roślinnych wnętrz,
 • opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni,
 • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu
  w działalności związanej z architekturą krajobrazu,
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

 Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,  urządzających
  i pielęgnujących tereny zieleni,
 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 •  własnej firmie.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

agrobiznes


Technik ochrony środowiska

W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. To kierunek zamawiany przez wyższe uczelnie i promowany stypendiami finansowymi.
W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, poszukiwani są na rynku pracy specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska.


Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • kwalifikacja 1: RL.08.   Ocena stanu środowiska
 • kwalifikacja 2: RL.09.  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • badania stanu środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
      Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, np.elektrociepłownie, zakłady chemiczne, produkujące żywność, materiały budowlane itp.,
 • organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

ochrona środowiska

Technik ogrodnik

Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.  Polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy technicy ogrodnicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.


Informacje dodatkowe

W programie  kształcenia bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii T,  przygotowujący ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w przedsiębiorstwach ogrodniczych, w gospodarstwach ogrodniczych prowadzących produkcję integrowaną oraz w gospodarstwie szkolnym. Uczeń ma możliwość nauki florystyki podczas zajęć dodatkowych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

·         kwalifikacja 1: O RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

·         kwalifikacja 2: RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą; 
 • planowania i zakładania terenów zieleni;
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Technik ogrodnik znajdzie zatrudnienie w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, 
 • w biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem ogrodniczym,
 • kwiaciarniach i firmach zajmujących się dekoracjami roślinnymi, bukieciarstwem
  i florystyką,
 •  gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych,
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem
  i pielęgnowaniem terenów zieleni,
    
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją
  i pielęgnacją terenów zieleni,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych,kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • własnych indywidualnych  gospodarstwach ogrodniczych, np. plantacjach, sadach, szkółkach roślin ozdobnych oraz kwiaciarniach i firmach wykonującychdekoracje roślinne.

   Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

ogrodnik


Historia szkoły w pigułce

    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości jest szkołą mającą ponad 100-letnią historię i ogromne tradycje. Szkoła wybudowana została na początku XX wieku, pierwszy dzwonek rozbrzmiał
w roku 1906.
Technikum w Zespole Szkół istnieje od roku 1952. Absolwenci naszej szkoły pracują
i zajmują kierownicze stanowiska w wielu instytucjach administracji samorządowej i państwowej oraz związanych
z agroprzedsiębiorczością. Wielu prowadzi z powodzeniem własne firmy.
    Szkoła usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie ogrodowo-parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów
i roślin ozdobnych krajowych i zagranicznych. Jest to ulubione miejsce wypoczynku naszych uczniów
i baza do kształcenia praktycznego architektów krajobrazu.
Szkoła była zawsze widoczna
w środowisku lokalnym. Od zarania swego istnienia wysoko oceniano ją za dużą aktywność oświatową, społeczną i kulturalną.
Tradycją szkoły jest wychowanie patriotyczne, wyrabianie szacunku i miłości do Ojczyzny i "małych ojczyzn", kultywowanie tradycji, kształtowanie postaw szacunku do pracy, działalność charytatywna uczniów.
    Mury naszej szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów. Tradycją rodzinną wielu z nich stało się posyłanie swoich dzieci właśnie do tej szkoły, którą zawsze wspominają życzliwie i z sentymentem.